Privacy verklaring
Artikel 1 - Privacyverklaring

Privacy verklaring

Verklaring van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de vennootschap DANLY EUROP waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zoning industriel des Hauts-Sarts, 2 nd Avenue n°3 te 4040 Herstal en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0412 633 248 optreden als controller.

Artikel 1 - Privacyverklaring

Als bedrijf streven wij ernaar om uw persoonlijke gegevens op een legale, correcte en transparante manier te verwerken. Wij informeren u hierbij over de persoonlijke gegevens die wij namens u verwerken en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Artikel 2 - Identificatie van de voor de verwerking verantwoordelijke

Binnen ons bedrijf zijn alle persoonlijke gegevens alleen toegankelijk voor personen die in het kader van hun specifieke taken voor hen verantwoordelijk zijn en wier toegang tot deze gegevens uitdrukkelijk vereist is voor de uitvoering van deze taken. Voor al uw vragen op het gebied van identificatie kunt u altijd contact met ons opnemen via de volgende persoon: info@danly.be

Artikel 3 - Identificatie van persoonsgegevens

Verschillende persoonlijke gegevens worden rechtstreeks verzameld. Dit omvat traditionele identificatiegegevens zoals naam, voornaam en functie binnen een bedrijf, contactgegevens zoals telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en gegevens voor facturatiedoeleinden zoals bankrekeningnummer.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks door middel van de voorbereiding van documenten, de telefonische of elektronische communicatie ervan of de verzending van visitekaartjes doorgegeven. De uitdrukkelijke toestemming voor de registratie van de verstrekte persoonsgegevens wordt dan verondersteld.

Verschillende persoonlijke gegevens worden ook indirect verzameld. Dit kan openbare gegevens omvatten die onderworpen zijn aan een publicatieverplichting (zie afspraken) of gegevens die door de betrokkene openbaar zijn gemaakt (zie publicatie op een website). Dergelijke voor het publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen in voorkomend geval worden geregistreerd. Er geldt een vermoeden van toestemming, aangezien deze uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Geen bijzondere categorie van persoonsgegevens is geregistreerd zonder aanvullende toestemming.

Artikel 4 - Rechtvaardiging van de verwerking

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden en de kwaliteit ervan te kunnen garanderen, heeft de onderneming verschillende persoonsgegevens nodig, zoals gedefinieerd in artikel 3 van dit document.
Afhankelijk van de specifieke situatie worden uw gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Wanneer u voor het eerst contact opneemt met personen bij klanten/leveranciers of prospects, worden persoonlijke gegevens verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Het correct kunnen uitvoeren van het te sluiten contract en het kunnen garanderen van de diensten beschreven in het contract;
 • Om aan de wettelijke vereisten te voldoen;
 • In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;
 • In het kader van direct marketing, om informatie te kunnen sturen

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 - Overdracht van persoonsgegevens

Het bedrijf verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden bekend te maken. Naast de uitdrukkelijk bevoegde interne medewerkers kunnen ook de volgende derden op de hoogte zijn van de vereiste persoonsgegevens:

 • Boekhoudkantoor ;
 • Belastingadviseurs ;
 • Verzekering
 • Invorderingsbureau

de exacte lijst van dienstverleners kan op verzoek per e-mail aan de betrokkene worden verstrekt aan de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: philippe.robert@themis-security.be

Artikel 6 - Opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de in artikel 4 beschreven doeleinden.

Bovendien worden de persoonlijke gegevens ten minste gedurende de verplichte wettelijke termijnen bewaard.

Artikel 7 - Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene zijn de volgende rechten op persoonlijke gegevens door het bedrijf gegarandeerd.
Elk verzoek tot uitoefening van een individueel recht wordt kosteloos en binnen een redelijke termijn ingewilligd.

 • Recht van toegang - door gebruik te maken van dit recht kunt u zowel toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken als een kopie van de gegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op correctie - door gebruik te maken van dit recht, kunt u altijd vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen. Hun aanpassing zal op verzoek volgen.
 • Recht op uitwissing - door gebruik te maken van dit recht, kunt u vragen dat uw gegevens worden gewist in geval van onregelmatigheden in de verwerking ervan.
 • Recht om de verwerking te beperken - door gebruik te maken van dit recht, kunt u een beperking van de verwerking vragen wanneer er fouten optreden en er een verzoek om correctie aan de gang is of wanneer u van mening bent dat er een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming verwerkt mogen worden. Dit heeft geen invloed op de eenvoudige registratie van persoonsgegevens, noch op de eventuele verwerking ervan in het kader van gerechtelijke procedures, voor de bescherming van natuurlijke of rechtspersonen of om belangrijke redenen van algemeen belang.
 • Recht op overdraagbaarheid - door gebruik te maken van dit recht, kunt u vragen dat de door u verstrekte gegevens aan u worden teruggegeven of rechtstreeks aan een derde partij worden doorgegeven in een toegankelijk formaat. Dit recht kan echter worden beperkt door de uitoefening van een specifiek evenredigheidsbeginsel.
 • Recht om geautomatiseerde gegevensverwerking te weigeren - door dit recht uit te oefenen, kunt u verklaren dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens zonder menselijke tussenkomst volledig geautomatiseerd worden verwerkt en verwerkt.
 • Recht om de toestemming in te trekken - door gebruik te maken van dit recht kunt u te allen tijde een eerder gegeven toestemming intrekken. Alle bewerkingen worden dan stopgezet.

Indien u een of meer van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, moet u contact opnemen met de persoon van wie de contactgegevens in artikel 2 worden vermeld.
Een klacht kan ook worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd.

view_script_module.application.view.application.datenschutz.index.phtml_040

Artikel 8 - Toepassingsgebied van het privacybeleid

INVOEREN VAN ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer u onze pagina's doorbladert, wordt er automatisch algemene informatie ingevoerd. Deze informatie (serverprotocol) omvat het type browser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke informatie. Met deze informatie kunnen wij u niet identificeren. Deze informatie is technisch noodzakelijk om u te voorzien van de juiste inhoud van de internetpagina's die u wenst te raadplegen en wordt automatisch gegenereerd door het gebruik van het internet. Wij evalueren dergelijke anonieme informatie voor statistische doeleinden om de aanwezigheid van onze site en de gebruikte techniek te optimaliseren.

INSCHRIJVING OP ONZE WEBSITE

Wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonlijke gegevens ingevoerd, zoals naam, adres, contactgegevens en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u al bij ons geregistreerd bent, hebt u toegang tot de inhoud en diensten die gereserveerd zijn voor geregistreerde gebruikers. Gebruikers die reeds geregistreerd zijn, kunnen ook de gegevens die zij bij hun registratie hebben verstrekt, wijzigen of verwijderen. Natuurlijk zullen wij u ook de persoonlijke gegevens die wij op verzoek hebben verzameld, verstrekken. Wij corrigeren of verwijderen ze op uw verzoek voor zover de wet op het bewaren van documenten dit toestaat. Om contact met ons op te nemen over dit onderwerp, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die vermeld staan op het einde van dit beleid inzake gegevensbescherming.

UITVOERING VAN BETAALDE DIENSTEN

Om betaalde diensten te kunnen uitvoeren, vragen wij om aanvullende gegevens zoals betalingsmethoden.

SSL CRYPTAGE

Om uw gegevens tijdens de overdracht te beveiligen, maken wij gebruik van de technisch meest recente encryptiemethoden (bijv. SSL) onder HTTPS.

NIEUWSLETTER

Als u zich inschrijft om onze nieuwsbrieven te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gebracht van evenementen die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijv. wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische voorwaarden).
Om uw inschrijving te activeren, hebben wij uw huidig e-mailadres nodig. Om na te gaan of de registratie door de houder van dit e-mailadres is gedaan, maken wij gebruik van de "Double-op-in" procedure. Om dit te doen, registreren wij uw bestelling voor nieuwsbrieven, sturen wij een bevestigingsmail en ontvangen wij het antwoord. Er worden geen andere gegevens verwerkt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.
U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrieven te allen tijde intrekken. In elke nieuwsbrief is er een speciale link. Bovendien kunt u zich rechtstreeks van onze website afmelden of ons uw verzoek sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven op het einde van deze privacyverklaring.

CONTACT

Als u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen, zodat wij uw verzoek of verdere vragen kunnen verwerken.

VERWIJDERING OF AFSCHERMING VAN GEGEVENS

Wij houden ons aan het principe van het verminderen van het verzamelen van gegevens. Wij maken alleen een back-up van uw gegevens voor de minimale tijd die nodig is om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken of om de door de wetgever vastgestelde back-uptermijnen na te leven. Zodra het betreffende doel of de betreffende termijn is bereikt, worden de betreffende gegevens regelmatig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google" genoemd). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze pagina wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Aangezien de anonimisering van het IP-adres op deze websites wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres eerder door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in de landen die deelnemen aan de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres in zijn geheel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en in plaats daarvan ingekort. Op verzoek van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de pagina-activiteit op te stellen en om de beheerder van de website andere aanvullende diensten in verband met dat gebruik te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt door Google niet aan andere gegevens gekoppeld.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware te configureren; wij wijzen u erop dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u de door de cookie gegenereerde gegevens en het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en de verwerking ervan door Google verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: Browser-Add-on om Google Analytics uit te schakelen.
Naast of als alternatief voor Browser-Add-On, kunt u Google Analytics tracking op onze pagina's vermijden door uw browser als volgt in te stellen: klik op deze link. Er wordt een opt-out cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst toegang krijgt tot deze website en browser zolang de cookie in uw browser blijft staan.

GEBRUIK VAN SCRIPTBIBLIOTHEKEN (GOOGLE WEBFONTS)

Om ervoor te zorgen dat onze inhoud correct en aantrekkelijk wordt weergegeven op alle browserschermen, gebruiken we scriptbibliotheken op deze website en lettertypebibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden naar het cachegeheugen van uw browser gestuurd om herhaald laden te voorkomen. Als uw browser geen Google Webfonts ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud met standaardlettertypen weergegeven.
Door script- of lettertypebibliotheken op te roepen, wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. In theorie is het mogelijk - zij het onzeker en met welk doel - dat exploitanten van de respectieve bibliotheken gegevens verzamelen.
De richtlijnen van het privacybeleid van Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

Deze webpagina maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie weer te geven. Door het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en exploiteert Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door de gebruiker. U kunt meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking van Google verkrijgen door te klikken op . U kunt uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het formulier voor gegevensbescherming.
Hier vindt u gedetailleerde hulp bij het beheer van uw eigen gegevens in het productaanbod van Google.

YOUTUBE GEÏNTEGREERDE VIDEO'S

In een aantal van onze webpagina's hebben we YouTube-video's opgenomen. De operator van de modules is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Door een pagina met een YouTube-module te bezoeken, wordt een verbinding gemaakt met YouTube-servers. YouTube weet dan welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd met uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag aan dit account koppelen. U kunt dit proces voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.
Wanneer een YouTube-video wordt gestart, plaatst de provider cookies die informatie verzamelen over de gewoonten van de gebruiker.
Als het opslaan van cookies is uitgeschakeld voor het Google Ad-programma, hoeft de gebruiker zich geen zorgen te maken over cookies wanneer hij YouTube-video's bekijkt. YouTube verzamelt echter wel andere niet-persoonlijke informatie van gebruikers via cookies. Als u deze wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.
Meer informatie over gegevensbescherming door "YouTube" is te vinden in het privacybeleid van de leverancier op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

GOOGLE AANPASSINGEN

Onze website maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. Deze cookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en identificeren de persoon niet meer. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de geldigheid van de cookie is niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google-AdWords-client heeft een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd door de websites van AdWords-klanten. De informatie die Conversion-Cookies verzamelt, wordt gebruikt om statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversieratio. Klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie die de gebruiker kan identificeren.
Als u niet wilt dat de tracking-functie wordt gebruikt, kunt u weigeren de installatie van de nodige cookies toe te staan - bv. door uw browser te configureren, om de automatische installatie van cookies in het algemeen uit te schakelen en cookies van het domein "googleleadservices.com" te blokkeren.
Verwijder geen opt-out cookies zolang u geen evaluatiegegevens wenst. Als u alle cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out cookie opnieuw installeren.

GEBRUIK VAN GOOGLE REMARKETING

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. om bezoekers van internetpagina's te presenteren met gerichte advertenties in het reclamenetwerk van Google. In de browser van de bezoeker van de webpagina's wordt een cookie opgeslagen, zodat de bezoeker herkend kan worden als iemand die deze pagina's uit het reclamenetwerk van Google laadt. De advertenties worden op de website geplaatst.