Algemene voorwaarden
Onze productiefaciliteiten in Duitsland

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De verkoop van producten door Danly Europ N.V. wordt uitsluitend beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle vooralgaandelijke overeenkomsten en alle afwijkende voorwaarden bedongen door de koper.

  Elke wijziging van deze voorwaarden moet om geldig te zijn het voorwerp uitmaken van een vooralgaandelijke schriftelijk akkoord van Danly Europ N.V.

 2. De prijzen van Danly Europ N.V. zijn netto, belasting op toegevoegde waarde niet inbegrepen. De prijzen kunnen zonder kennisgeving aangepast worden in geval van wijziging van economische omstandigheden of overheidsmaatregelen, stijging van wisselkoersen, belastingen, lonen, prijzen van transport of grondstoffen, tot de dag van levering, zelfs indien deze wijziging of verhoging voorzienbaar was.

 3. Elke factuur is betaalbaar op de maatschapelijke zetel van Danly Europ N.V. op 30 dagen einde maand van facturatie, in speciën, bankcheck, of bankoverschrijving op het rekeningnummer van de bank aangeduid op de factuur. De kosten zijn ten laste van de koper.

  Voor elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag aangerekend en wordt automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling het bedrag van 15% en minimum van 25 EUR verhoogd, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Danly Europ N.V. om hogere schadevergoeding te eisen.

 4. De procukten geleverd door Danly Europ N.V. blijven haar uitsluitende eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs, desgevallend vermeerderd met verwijintresten en schadevergoeding.

 5. De levering geschiedt vanaf de magazijnen van Danly Europ N.V. Het risico voor beschadiging of verlies is vanaf dat ogenblik ten laste van de koper. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. In geval van eventuele vertraging heeft de koper niet het recht om schadevergoeding te eisen, de levering of de betaling te weigeren of uit te stellen, noch de bestelling te annuleren.

  De keuze van vervoer wordt aan de koper gelaten zonder dat dit enige aansprakelijkheid in hoofde van Danly Europ N.V. meebrengt.

 1. De producten worden geacht aanvaardt te zijn door de koper indien geen enkele klacht werd ingediend bij Danly Europ N.V. bij aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na de ontvangst van de factuur.

  Geen enkele andere klacht zal aanvaardt worden.

  De koper heeft niet het recht een klacht in te roepen om betaling uit te stellen of te weigeren.

 2. De koper erkent kennis te hebben van de mogelijkheden en de technische beperkingen van de verkochte produkten. Danly Europ N.V. garandeert de functionering van haar producten overeenkomstig de specialisaties in normale gebruikomstandigheden.

  In geval van gebrek inzake het materiaal, de fabricage of de conformiteit, erkend door Danly Europ N.V., is de aansprakelijkheid van Danly Europ N.V. uitdrukkelijk beperkt tot vervanging of de terugbetaling van de prijs van het gebrekkig product, naar haar keuze, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

 3. Onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, kan Danly Europ N.V. de overeenkomst van rechtwege en zonder ingebrekestelling ontbonden verklaren in geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur en telkens de financiële situatie van de koper haar twijfelachtig lijkt, in het bijzonder in geval van geprotesteerde wissel, dagvaardig tot betaling, of faillietverklaring, verzoekschrijft tot concordaat, neerlegging van aangifte van faillissement, of vereffening van de vennootschap van de koper.

 4. In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid van bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen de andere bepalingen geldig blijven. De contracterende partijen verbinden zich er toe om de nietige bepalingen te vervangen door andere bepalingen die er zoveel mogelijk bij aansluiten.

 5. Op de overeenkomsten en deze algemene verkoopsvoorwaarden, is het Belgische recht toepasselijk.

  Mogelijke betwistingen zullen uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank van 1ste Aanleg van Luik.